НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

Наукова і науково-технічна діяльність у Військовій академії (м. Одеса) полягає у зосередженні та спрямуванні основних зусиль на розвиток воєнної науки, підвищення її ефективності, створення якісної наукової продукції та її практичне використання і реалізацію в інтересах Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти Військово-Морських Сил, військової розвідки та Сил спеціальних операцій, логістики Збройних Сил України.

Науково-організаційний відділ являється структурним підрозділом академії і призначений для:

- організації наукової і науково-технічної діяльності в академії, її перспективного і поточного планування;
- організації та здійснення керівництва науковою та науково-технічною діяльністю академії за ії основними складовими і видами.
- науково-методичного та інформаційно-видавничого забезпечення структурних підрозділів академії;
- організації підготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів;
- організації винахідницької та раціоналізаторської роботи яка   спрямована на удосконалення існуючих і створення нових зразків (або їх елементів) озброєння та військової техніки, підвищення ефективності їх використання;
- налагодження та підтримання наукових зв’язків і взаємодії з науково-дослідними установами Збройних Сил України, вищими військовими навчальними закладами і військово-навчальними підрозділами вищих навчальних закладів, що проводять дослідження зі спеціальностей (спеціалізацій) підготовки офіцерських кадрів в академії;
- здійснення моніторингу наукової і науково-технічної діяльності академії;
- керівництво службовою діяльністю та навчальним процесом з ад’юнктами та здобувачами наукових ступенів в академії.

Основними завданнями відділу є:

- розробка перспективного та Річного планів наукової і науково-технічної діяльності академії;
- організація і складання звітів про наукову і науково-технічну діяльність академії, подання встановленим порядком науково-технічної інформації і звітів про виконані роботи у вищі організації (установи) та органи статистики;
- координація планування заходів наукової і науково-технічної діяльності і освітнього процесу в академії;
- розробка проектів наказів та розпоряджень начальника академії з питань організації та проведення наукової та науково-технічної діяльності академії, здійснювати контроль і проведення аналізу їх виконання;
- організація, координація і контроль ведення наукової роботи курсантів на кафедрах і факультетах;
- проведення цілеспрямованої роботи з підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
- сприяння розвитку творчої ініціативи військовослужбовців, працівників і слухачів академії;
- організація та проведення в академії наукових і науково-практичних конференцій міжвузівського, національного та міжнародного рівнів, семінарів, нарад, дискусій з питань наукової і науково-технічної діяльності;
- участь у заходах міжнародного військового співробітництва;
- здійснення організаційно-методичного керівництва підготовки ад’юнктів;
- проведення службового листування з питань наукової і науково-технічної діяльності.
 
В 2017 році У Військовій академії (м. Одеса),відповідно до Закону України «Про вищу освіту» згідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 155-л від 18.07.2017 «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства від 12.07.2017», розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні у галузі знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону; за шифром і спеціальністю: 255 озброєння та військова техніка
У 2018 році вперше проведено набір до ад’юнктури академії. Ад’юнкти під час навчання зможуть підготувати наукові роботи, прийняти участь у науково-практичних конференціях, семінарах та наукових нарадах.
У 2019 році відбувся черговий набір вступників до ад’юнктури академії. Кандидати до вступу показали високий рівень підготовки на іспитах.
У 2020 році відбувся черговий набір вступників до ад’юнктури академії. Вперше до ад’юнктури успішно склав іспити випускник академії 2017 року старший лейтенант Дружинін Віталій.
 

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі